brusszel


Gervai Pál, Trautmann László: Gazdaságpolitika a neoliberalizmus után II.

Figyelő Online
2012.08.30  11:28   
mail
nyomtatás
Az elmúlt húsz évben a neoliberalizmus - amely az uralkodó irányzat volt a világ egészén és különösen Magyarországon - a világ működésével összeegyeztethetőnek gondolta a feketegazdaságot, egyáltalán a bűnt.
A neoliberalizmus valódi természetét jól tükrözi Bernard Mandeville A méhek meséje című munkája, talán nem véletlen, hogy ilyen nagy figyelmet kapott ez a könyv az elmúlt húsz évben. A kapitalizmus működéséhez tartozónak vélte a kiszolgáltatottságot és a kizsákmányolást. Ez a szemlélet különösen Magyarországon hatott erősen. Nálunk erőteljesebben hatott az a nézet, hogy a Nyugathoz való tartozás azonos a XIX. századi klasszikus kapitalizmus átvételével. Megengedhetőnek és támogathatónak tekintették a tisztességtelen versenyt, a bérrabszolgaságot, az uzsorát, a cselédkapitalizmust, a kirekesztést, a kizsákmányolást, és a maffiaszellemet. Ez nem az a modell, amit a Nyugat a következő középtávú szakaszban elfogad, és amit a Nemzetközi Valutaalap vagy az Európai Bizottság a felzárkózás útjának tekintene
A XX. és a XXI. századi nyugati modell lényege ugyanis nem a klasszikus kapitalizmus, hanem a szociális piacgazdaság és a részvételi demokrácia a gazdasági intézményekben is. Az Egyesült Államokban a New Deal-től kezdődően a gazdaságpolitikai irányítás premisszája a jogállam lett. Roosevelt a négy szabadság elvéhez, a szólásszabadsághoz, a vallásszabadsághoz, a nélkülözéstől való szabadsághoz, és a félelemtől való megszabaduláshoz feltétel nélkül ragaszkodott. Ezektől az alapelvektől egyetlenegy elnök sem tért el ettől kezdve. Ugyanez volt igaz a második világháború utáni nyugat-európai fejlődésre is. Akármelyik ország fejlődését nézzük, közösek abban, hogy a jogállam az első, és ehhez kell igazítani a piac működését és nem fordítva. Nem akkor van jog, ha van hozzá jólét. A jólét forrása a jogokkal való élés szabadsága.

A XX. századi nyugati tapasztalat elsajátításához a kultúra és a gazdálkodás egyesítésére van szükség. A neoliberális szemlélet őrizte a vulgármarxizmus örökségét, a kultúrát „felépítménynek" tekintette. Olyan területnek, amire nincs szükség a mindennapokban, nem befolyásolja a termelést, a „kemény összefüggéseket". Követték Adam Smith tanítását a produktív és az improduktív munka felosztására vonatkozóan, és a kultúrát, aminek minden ágát improduktívnak tekintették. Ahogy Esterházy Péter ezt kifejezte a Harmonia Caelestisben: „Édesapám azt gondolta, hogy a kenyér fontosabb, mint a gondolat".

A tudásalapú társadalom és gazdaság korában ez a nézet nem tartható. A fejlődés és a felzárkózás hajtóereje a kultúra és a gazdaság egyesítése. Ahogy ezt Magyarországon is megfogalmazzák a közgazdászok: a történelmi tudatnak hatékonyságjavító szerepe van. Az együttműködés, beleértve a környező országokat, népeket is, történelmi szükségszerűségének megértése, az ebből fakadó kihívásoknak való megfelelés, a gazdálkodási kényszer és lehetőség. A kultúra ismerete révén lehet normákat, értékeket átadni gazdasági eszközökkel is, és ezért hivatás például a kereskedelem.

A tudásalapú gazdasággal került a gazdálkodási kultúra a közgazdasági gondolkodás középpontjába. A 90-es években, vagy nálunk még a 2000-es évek elején érvényesülő információs társadalom még összeegyeztethető volt - bár nagyon korlátozott mértékben - a neoliberális állásponttal. Az információs társadalomban az információs technikát egyesítették a tömegtermeléssel. Ahogy Bill Gates írja a könyvében: digitális idegrendszert hoztak létre a gazdaságban, ami tömegméretekben tette lehetővé az alkotás és az önmegvalósítás lehetőségét. De csak a lehetőségét, és nem a gyakorlatát. Akkor válik gyakorlattá, ha a hatékonyság az értékrend hatékony érvényesítését jelenti. Az információs technika csak közvetít, az értékek érvényesítése valósul meg a gazdaságban.

A tudás intézményének kiemelt szereplője az egyetemek világa, a felsőoktatás reformja, átszervezése ezért áll minden ország gazdaságpolitikájának előterében. Az egyetemi szféra feladata a tudás művelése és közvetítése a társadalom felé. Ebben voltak hiányosságai és a reform eredményeként ez a funkció áll majd helyre teljes mértékben, illetve alakul ki.

A tudás fogalma nemcsak általában igaz, van egy különös területe, a politikai és a gazdaságpolitikai irányítás, ahol alapvető szemléletváltásra van szükség Magyarországon. A politika és a gazdaságpolitika tudomány, mint ahogy általában a vezetés is az. A globális partnerséghez ezt a tudományt kell elsajátítani és alkalmazni. E tudomány műveléséhez külön önálló egyetemre van szükség, jelen pillanatban ezt a szerepet a Budapesti Corvinus Egyetem tölti be. Minden olyan törekvés, politikai felvetés, ami az egyetem megszüntetéséről szól, valójában annak a provincializmusnak a megnyilvánulása, amelyik a politikát önkényes döntések terepének tekinti. Azok a politikai erők vetik ezt fel, akik szabadulni akarnak az erkölcsi normáktól, az értékrendi kötöttségektől.

A politikai, gazdaságpolitikai vezetés tudományos jellegét mutatja az újjáéledő filozófiai hagyomány, és annak két ága: a klasszikus görög filozófia és a korai felvilágosodás. A klasszikus görög filozófia az igazságosság meghatározásával kezdődik. Szókratész, Platón és Arisztotelész nem abban különböznek, hogy van-e igazságosság vagy nincs, hanem hogy milyen eszközökkel kell érvényre juttatni. Abban is egyetértenek, hogy az igazságosság alkalmazása tudomány, önálló szakértelem, amihez érteni kell. Szókratész éppen azzal utasítja vissza a népgyűlés ítéletét, hogy olyasmiben döntöttek, amihez nem értenek. (A történet aktualitását mutatja, hogy egy nemzetközi bíróság Athénban 2012. május 25-én újratárgyalta a pert és felmentette a filozófust.) A már idézett Descartes felfedezése, hogy az ember közbülső lény. Végrehajtja, megvalósítja a jót, az igazat és a szépet. Nem a szabad akarat léte áll a vizsgálódások középpontjában, hanem a jó feltétlen választása. A globalizáció korában ez a realizmussal szemben az idealizmus, és az ezzel összefüggő bizalom elvét jelenti. A globális intézményrendszer beavatkozásai akkor nem állnak szemben a szabadsággal és a szuverenitással, ha azokkal szemben lépnek fel, akik megsértik a globalizáció és a jogállam értékrendjét.

A vezetés a globalizáció korában csak globális jellegű lehet, a globalizáció szempontjait követi, alkalmazza és így vesz részt a globális irányításban. A régi jelszó az volt, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. A XXI. században inkább az érvényes, hogy a gondolkodj globálisan, cselekedj globálisan. A kozmopolitizmus ellentéte a globalizáció, és nem a nacionalizmus. Paul de Grawe, a London School of Economics professzora nyilatkozta nem olyan régen, hogy az európai válság megoldásához bizalomra lenne szükség az európai vezetők között. A kilábaláshoz arra lenne szükség, hogy mindenki tudja a másikról, hogy a közös jót tartja szem előtt. A bizalom forrása, alapja a tudás és a tudáshoz szükséges közös értékrend. A nacionalizmus ezt a bizalmat veszélyezteti, a nacionalizmus eredménye a maffiagazdaság. Ha a gazdaságpolitikának az a célja, hogy a provincializmust konzerválja, hogy az úgynevezett „nemzeti érdeket" szembefordítsa a jogállami normákkal, akkor az mindig kiszámíthatatlan marad, és nem tud partnerré válni a globalizációban. A globális partnerségben való részvételhez két feltételnek kell megfelelni: egyrészt hozzá kell járulni a globális szintű politikai és gazdasági stabilitáshoz, másrészt nem lehet eltérni ennek intézményrendszerétől, a jogállamtól. Minden más út elfogadhatatlan a világ gazdaságpolitikai vezetői számára. Ezt teszik nyilvánvalóvá többek között a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Bizottság szakértői most Magyarországon is.

Gervai Pál közgazdász, filozófus.
Trautmann László docens, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Mikroökonómiai Tanszékének vezetője.

mail
nyomtatás
címkék:

Hozzászólások

Le Pen az EU-s népszavazásról

Marine Le Pen államfővé választása esetén megvárja a német és az olasz parlamenti választások eredményét, mielőtt népszavazást ír ki.

Megszavazták a "CEU-törvényt"

A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.

Újabb vizsgálat tárgya a Hungast

Mégsem jön létre a menza cégek tervezett fúziója. Egyelőre nem vásárolja meg a Hungast Zrt. a Sodexot, mert nem teheti. A Gazdasági Versenyhivatal közbelépett.

Szíriai fegyveresekkel állt kapcsolatban a szentpétervári merénylő

A felrobbantott pokolgép hasonló volt ahhoz a másikhoz, amelyet később a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson hatástalanítottak.Félelmek és tények

Lánczi Tamás személyes álláspontja

Családi pótlék itt és ott

Kiszelly Zoltán nézőpontja

Pontozással nyert az EU

Kína igen ügyesen Oroszországot használja fel saját érdekei előmozdítására

A holland választás tanulságai: „jó” populizmus és mélyreható vita

A hollandok elmúlt 15-20 éve azt mutatja meg nekünk, hogy az olykor késhegyre menő vitáknak komoly hozadéka van

top200